TIETOSUOJA JA Rekisteriseloste

26.6.2019

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

JMB Kiinteistöt Oy

Yhteystiedot:
Elosalamantie 1 A 59, 02100 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Joachim Berner
+358 40 867 8535
joachim@jmb.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on tilanhakijoita tai nykyisiä vuokralaisia jotka ovat ottaneet yhteyttä sivuston kautta, joko sähköpostitse, puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen kautta.

3. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etu. Tämä syntyy asiakaspalvelutyöstä, jota JMB Kiinteistöt Oy:n henkilökunta suorittaa, kun verkkopalvelun käyttäjä ottaa palvelun välityksellä yhteyttä yksittäisen tilan vuokraamisesta vastaavaan henkilöön. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää mm. asiakkaan pyytämien lisätietojen toimittamiseen, asiakkaan esittämien palvelupyyntöjen toteuttamiseen ja asiakassuhteen yleiseen hoitamiseen sekä itse palvelun markkinointiin tai jälkimarkkinointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja verkkopalvelun kehittämistarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi
  • yritys
  • sähköposti
  • puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen joachim@jmb.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kirjatut perustiedot on saatu asiakkaalta itseltään hänen otettuaan yhteyttä JMB Kiinteistöt Oy:hyn esim. puhelimitse tai sähköpostitse. Kirjatun tiedon lähteenä voi lisäksi olla asiakkaan yksittäisestä tilasta lähettämä yhteydenottopyyntölomake tai asiakkaan kanssa asiakassuhteen aikana käydyt keskustelut ja kirjeenvaihto.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin JMB Kiinteistöt Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.